Bài 3: Tình hình sản xuất gạch không nung 2017

  16/03/2017    Lượt xem : 2383

Tính tới đầu năm 2017, sản lượng vật liệu xây dựng không nung đạt gần 6,17 tỷ viên/24,5 tỷ viên vật liệu xây dựng với tỉ lệ 25%, đạt chỉ tiêu đề ra.